[Ответить в тред] Ответить в тред

02/12/16 - Конкурс визуальных новелл доски /ruvn/
15/11/16 - **НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ** - Стикеры
09/10/16 - Открыта доска /int/ - International, давайте расскажем о ней!Новые доски: /2d/ - Аниме/Беседка • /wwe/ - WorldWide Wrestling Universe • /ch/ - Чатики и конфочки • /int/ - International • /ruvn/ - Российские визуальные новеллы • /math/ - Математика • Создай свою

[Назад][Обновить тред][Вниз][Каталог] [ Автообновление ] 162 | 27 | 86
Назад Вниз Каталог Обновить

Глаголицы тред/Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ ⱅⱃⰵⰴ Аноним 24/03/15 Втр 14:37:58  119585  
(28Кб, 500x362)
Ⱄⱆⱂ, /fl/, ⰴⰰⰲⰰⰻ ⰲ ⰵ́ⱅⱁⰿ ⱅⱃⰵⰴⰵ ⱁⰱⱄⱆⰴⰹⰿ ⱂⱃⰵⰺⰿⱆⱋⰵⱄⱅⰲⰰ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ ⱂⰵⱃⰵⰴ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰵⰻ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱘⱓ ⱅⱆⱅ ⱅⰰⰽ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱁⰱⱄⱆⰶⰴⰰⱓⱅ ⰲ ⱂⱁⱄⰾⰵⰴⱀⰵⱕ ⰲⱃⰵⰿⱔ. Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ ⰳⱁⱃⰰⰸⰴⱁ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⱂⱁⰴⱈⱁⰴⰹⱅ ⰴⰾⱔ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀⱄⰽⱏⰺⱈ ⱝⰸⱏⰺⰽⱁⰲ, ⰰ ⰲ ⱍⰰⱄⱅⱀⱁⱄⱅⰹ ⰴⰾⱔ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁⰳⱁ, ⰲ ⱁⱅⰾⰹⱍⰹⱕ ⱁⱅ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ. Ⱅⰰⰽ ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ⰶⰵ ⰲⱄⰵ ⰸⰰⰱⱏⰺⰾⰹ ⱁ ⱅⰰⰽⱁⰻ ⰳⱁⰴⱀⱁⱅⰵ? Ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ⱂⱏⰺⱅⰰⱓⱅⱄⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰹⱅⱐ ⱃⱆⱄⱄⰽⱏⰺⰻ ⱀⰰ ⱃⰵⰾⱐⱄⱏⰺ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰹ, ⰽⱁⱅⱁⱃⰰⱝ ⰰⰱⱄⱁⰾⱓⱅⱀⱁ ⰴⰾⱔ ⱀⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱈⱁⰴⰹⱅ? Ⰲ ⱂⱁⰴⰰⰲⰾⱔⱓⱋⰵⰿ ⰱⱁⰾⱐⱎⰹⱀⱄⱅⰲⰵ ⱄⰾⱁⰲ ⰹ ⱇⱃⰰⰸ ⱂⱁⰾⱆⱍⰰⱕⱅⱄⱔ ⱂⰾⱁⱈⱁⱍⰹⱅⰰⱕⰿⰰⱝ, ⱀⰵ ⰲⱁⱄⱂⱃⰹⱀⰹⰿⰰⱕⰿⰰⱝ ⰹ ⰲⱏⰺⱃⰲⰹⰳⰾⰰⰸⱀⰰⱝ ⱍⱆⱎⱐ. Ⱄⱅⱁⰺⱅ ⰾⰹ ⰳⱁⰲⱁⱃⰹⱅⱐ ⱁ ⰸⰲⱆⰽⰰⱈ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⱕ ⰲⰿⰵⱄⱅⱁ ⱁⰴⱀⱁⰻ ⰱⱆⰽⰲⱏⰺ ⰸⰰⱂⰹⱄⱏⰺⰲⰰⱓⱅⱄⱔ ⰴⰲⱆⰿⱔ, ⱂⱁ ⱂⱃⰹⱍⰹⱀⰵ ⱍⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⰸⰰⱂⰹⱄⱐ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱆⱈⱁⰴⰹⱅⱐ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⰲⱃⰵⰿⰵⱀⰹ? Ⰲ ⱁⰱⱋⰵⰿ, ⱂⱃⰵⰴⰾⰰⰳⰰⱓ ⰲ ⰵ́ⱅⱁⰿ ⱅⱃⰵⰴⰵ ⱁⰱⱄⱆⰴⰹⱅⱐ ⰲⱁⰸⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰹⱕ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ, ⰽⰰⰽ ⰲⱅⱁⱃⱁⰳⱁ ⰹⰾⰹ ⰴⰰⰶⰵ ⱁⱄⱀⱁⰲⱀⱁⰳⱁ ⰰⰾⱇⰰⰲⰹⱅⰰ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁⰳⱁ ⱝⰸⱏⰺⰽⰰ. Ниже тот же текст для тех, кто не может в глаголицу.
Суп, /fl/, давай в этом треде обсудим преимущества глаголицы перед латиницей, которую тут так много обсуждают в последнее время. Глаголица гораздо больше подходит для славянских языков, а в частности для русского, в отличие от глаголицы. Так почему же все забыли о такой годноте? Почему пытаются поставить русский на рельсы латиницы, которая абсолютно для него не подходит? В подавляющем большинстве слов и фраз получается плохочитаемая, не воспринимаемая и вырвиглазная чушь. Стоит ли говорить о звуках, которые вместо одной буквы записываются двумя, а то и тремя, по причине чего на запись будет уходить больше времени? В общем, предлагаю в этом треде обсудить возрождение глаголицы, как второго или даже основного алфавита русского языка.
Аноним 24/03/15 Втр 14:52:48  119589
>>119585
Должен сообщить тебе два нюанса. 1. Твой пост скрыла кукла по антивайп-спеллу "спецсимволы". 2. На андроидах, с которых тут много народу сидит, глаголица ne otobrazaetca.
Имей ввиду эти моменты, и не удивляйся, что тебе никто не отвечает.
Аноним 24/03/15 Втр 14:57:44  119590
>>119589
Ⱝ ⱄⰹⰶⱆ ⱄ ⰽⱆⰽⰾⱁⰻ ⰹ ⱆ ⰿⰵⱀⱔ ⰲⱄⰵ ⱁⱅⱁⰱⱃⰰⰶⰰⱕⱅⱄⱔ, ⰰ ⱀⰰ ⰲⰵⰴⱃⰵ ⱁⱅⱁⰱⱃⰰⰶⰰⱕⱅⱄⱔ ⱍⰰⱄⱅⰹⱍⱀⱁ.
Я сижу с куклой и у меня всё отображается, а на ведре отображается частично.
Аноним 24/03/15 Втр 15:06:47  119593
>>119590
Умничка! Чё тут скажешь.
Аноним 24/03/15 Втр 15:38:06  119600
У глаголицы знаете какой минус? Слишком много закорючек выводить. Вот когда ты пишешь на кириллице, ты пишешь тремя основными формами: уголочками, кружочками и палочками (с закорючкой). И в каждой букве по одной-две таких формы.
В глаголице же форм в среднем от трех и больше. Ладно. 21 век и всё такое: никому не надо писать ручкой и устанавливать софт с компакт-дисков - эт всё понятно.
Но тем не менее, сложность самого восприятия у простых форм ниже. Впрочем, если ставить себе задачу выебнуться, то тут наоборот, чем сложнее символы, тем круче.
Аноним 24/03/15 Втр 15:55:13  119602
>>119600
Ⰴⰵⰾⱁ ⱂⱃⰹⰲⱏⰺⱍⰽⱏⰺ. Ⰹ ⱆ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ ⰵⱄⱅⱐ ⱂⱃⱁⱂⰹⱄⱀⱁⰻ ⰲⰰⱃⰹⱝⱀⱅ, ⰽⰰⰽ ⰹ ⱆ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁⰳⱁ, ⱅⱁ ⰵⱄⱅⱐ ⱂⰹⱄⰰⱅⱐ ⱀⰰ ⱀⰵⰻ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱅⰰⰽ ⰶⰵ ⰱⱏⰺⱄⱅⱃⱁ.
Дело привычки. И у глаголицы есть прописной вариант, как и у русского, то есть писать на ней можно так же быстро.
Аноним 24/03/15 Втр 16:00:36  119604
У глаголицы слишком много деталей, мелкий текст совершенно не читаем.
Аноним 24/03/15 Втр 16:18:30  119610
>>119604
Ⱀⱆ ⰵ́ⱅⱁ ⰲⱁⱉⰱⱋⰵ ⱂⱆⱎⰽⰰ, ⰵⱕ ⰲⰵⰾⰹⱍⰹⱀⱆ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⱀⰵⰿⱀⱁⰳⱁ ⱆⰲⰵⰾⰹⱍⰹⱅⱐ.
Ну это вообще пушка, её величину можно просто немного увеличить.
Аноним 24/03/15 Втр 16:21:03  119612
Ⱄ̼̦̣̬̊ͫ̾̈͂̍ⱅ̳̲̤̼̱͍̓̎ⱁ͓̥̳̥͍̖̦ͮͮ̆̌ⰺ̘̦͍͚̉̑̾ͨ͗̂ͪⱅ̩̣̘ ̭͖̦̙͖ⰾ̬̥̻͓̻̳̗͛̋̔̽̌ⰹ̖͔͙̐̒̓ͣ͊ ͚͉̺̲̙̘͙̽̏ͦ̃̉ͬͥⰳ̹̝̯̘͗̂̈́͆ⱁ͓̮̼͋ͦ̇̐ͯⰲ̗̲͎͙͉͋̈́ͬͤⱁ͈͚͇͖̾̂ⱃ̍̉ⰹ̣̭̻́̋ͬ̋̌̚ⱅ̱̼̬ͧ̾ͯ̃ͭ͛ⱐ̹̭̘̺̲̖̊͋̊͛ͦͤ̆ ̣̲̟͉͖̍̑̆͐ⱁ͓̳̹͈̪̟͖̈ͯ̽ ͔͎̜͉̖̗ͤ̆ⰸ̝͖͓̳͔̬̖͋̑̇͌͋̓ⰲ̳̣̆ⱆ̼͔͓͎̞̉̓ⰽ̟͇̫̯̬̼̐͑ͧ́̓̚ͅⰰ͖͎̺̦̪ͪ̑͒̽ͫ̽ⱈ̩̌͑,͙ ̟̑̈́ⰽ͍̟ⱁ̖̿̓̏̾ͦ́ⱅ͒ͥ̊͆̎ͨⱁ͔̮̲̗͗̿ͮͣ̄̚ⱃ͑͒͌̽͆ⱏ̰ͬ̅̑͋ⰺ̬̪̙͉͔ͅⱕ͔̣͙̅͛̈́́
Аноним 24/03/15 Втр 16:23:15  119614
>>119610
Ну охуеть теперь. А кириллический текст можно просто прочитать.
Аноним 24/03/15 Втр 16:25:08  119615
>>119614
Причем, пятерочку я запросто читаю, например.
Аноним 24/03/15 Втр 17:08:39  119622
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰰ, ⱑ ⰲⰰⰿ ⰳⱁⰴⱀⱏⰺⰺ ⱎⱃⰺⱇⱅ ⱂⱃⰺⱀⱖⱄ: http://www.croatianhistory.net/glagoljica/font/Vinodolski_Zakon_NH.otf
Есть и более читаемый, но, к сожалению, он отображает кириллицу как глаголицу, а не саму глаголицу.
Аноним 24/03/15 Втр 17:54:02  119629
Ⱁⱀⰾⰰⰻⱀ-ⰽⱁⱀⰲⰵⱃⱅⰵⱃ ⱄ ⱂⱁⰴⰴⰵⱃⰶⰽⱁⰻ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ. http://slavenica.com/
Аноним 24/03/15 Втр 18:06:33  119634
>>119622
Ⱄⰿⱁⱅⱃⰹⱅⱄⱔ-ⱅⱁ ⱈⱁⱃⱁⱎⰵ, ⰽⱁⱀⰵⱍⱀⱁ, ⱀⱁ ⱍⰹⱅⰰⱕⱅⱄⱔ ⱈⱆⱕⰲⱁ.
Аноним 24/03/15 Втр 18:12:26  119638
>>119614
Ⰽⱃⰹⰲⱏⰺⱕ ⱄⱅⰰⱀⰴⰰⱃⱅⱏⰺ ⰶⰵ, ⱀⰹⰽⱅⱁ ⰲⰵⰴⱐ ⱀⰵ ⰴⱆⰿⰰⰾ, ⱍⱅⱁ ⰽⱅⱁ-ⱅⱁ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱂⰹⱄⰰⱅⱐ ⱀⰰ ⰿⰵⱃⱅⰲⱁⰻ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰵ, ⱂⱁⱕⱅⱁⰿⱆ ⱅⰰⰽⰰⱝ ⱂⰾⱁⱈⰰⱝ ⱍⰹⱅⰰⱕⰿⱁⱄⱅⱐ.
Аноним 24/03/15 Втр 18:43:39  119644
>>119638
Так дело не в квадратиках. Глаголица потому и мертва, что хуёвая читаемость - это её неотъемлемое свойство.
Аноним 24/03/15 Втр 19:36:28  119651
(144Кб, 1250x1012)
>>119644
А по-моему хорватский курсив ничё так выглядит.
Аноним 24/03/15 Втр 19:42:03  119653
>>119651
Ⰲⱁⱅ ⱅⰰⰿ ⰵⱋⰵ ⱎⱃⰹⱇⱅ: http://a.pomf.se/mvyhak.ttf
Аноним 24/03/15 Втр 19:55:41  119654
>>119644
Ⱝ ⰹⰿⰵⰾ ⰲⰲⰹⰴⱆ ⱀⰵ ⰽⰲⰰⰴⱃⰰⱅⰹⰽⱏⰺ, ⰰ ⱄⰰⰿⱁ ⱁⱇⱁⱃⰿⰾⰵⱀⰹⱕ. Ⱅⱁ ⰵⱄⱅⱐ ⱃⰰⰸⰿⰵⱃ ⰹ ⰲⱄⰵ ⱅⰰⰽⱁⱕ, ⱁⱀⰰ ⱝⰲⱀⱁ ⱀⰵ ⰴⱁⰾⰶⱀⰰ ⰱⱏⰺⱅⱐ ⱅⰰⰽⱁⰻ ⰿⰰⰾⰵⱀⱐⰽⱁⰻ, ⱁⱅⱄⱓⰴⰰ ⰹ ⱍⰹⱅⰰⱕⰿⱁⱄⱅⱐ ⱀⰵ ⱁⱍⰵⱀⱐ. Ⱆⰿⰵⱃⰾⰰ ⱁⱀⰰ ⱝⰲⱀⱁ ⱀⰵ ⱁⱅ ⱂⰾⱁⱈⱁⰻ ⱍⰹⱅⰰⱕⰿⱁⱄⱅⰹ.
Аноним 24/03/15 Втр 20:26:55  119656
(411Кб, 914x1142)
>>119654
Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ ⱀⰵ ⰴⱁⰶⰹⰾⰰ ⰴⱁ ⱆⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰹⱝ ⰲ ⱀⱁⱃⰿⰰⰾⱐⱀⱘⱓ ⱂⰹⱄⱐⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⱐ (ⱈⱁⱅⱔ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱃⱔ ⱄⰽⱁⱃⱁⱂⰹⱄⰹ ⱁⱀⰰ ⰴⰲⰹⰳⰰⰾⰰⱄⱐ ⰲ ⰵ́ⱅⱁⰿ ⱀⰰⱂⱃⰰⰲⰾⰵⱀⰹⰺ).
Аноним 24/03/15 Втр 21:25:30  119671
>>119585
Бля, чё поставить, чтоб вместо квадратиков видеть глаголицу?
Аноним 24/03/15 Втр 21:57:58  119689
>>119671
Тебе в треде уже целых два шрифта выдали.
Аноним 24/03/15 Втр 22:04:45  119691
>>119689
У меня таймсроман стоит и всё видно нормально, те шрифты отражают скорее прописной вариант глаголицы.
Аноним 24/03/15 Втр 22:34:21  119693
Ⱀⰻⱍⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱓ, ⱅⰰ ⰶⰵ ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⱄⰽⱘ, ⰽⰰⰽⱏ ⱂⱁ ⱞⱀⰵ, ⰲⱂⱁⰾⱀⰵ ⱄⰵⰱⰵ ⱀⱁⱃⱞⰰⰾⱐⱀⱁ ⰻ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⰲⱏⰹⰳⰾⱘⰴⰻⱅⱏ ⱈⱁⱅⱘ ⰲⱏ ⱍⰰⱄⱅⰻ ⱀⰰⱍⰵⱃⱅⰰⱀⰹⱘ ⱄⰻⱞⰲⱁⰾⱁⰲⱏ ⱞⱀⰵ ⱁⱀⰰ ⱄⱁⰲⰵⱃⱎⰵⱀⱀⱁ ⱀⰵ ⱀⱃⰰⰲⰻⱅⱄⱘ.

Ничего не знаю, та же хорватская, как по мне, вполне себе нормально и просто выглядит хотя в части начертания символов мне она совершенно не нравится.
Аноним 25/03/15 Срд 00:55:05  119722
(109Кб, 1855x885)
Очешуительно.
Аноним 25/03/15 Срд 01:15:17  119727
>>119722
>не уметь читать квадратики
>2015
ISHYGDDT
Аноним 25/03/15 Срд 09:49:41  119753
>>119722
Ⱆ ⱅⰵⰱⱔ, ⱀⰵⰱⱁⱄⱐ, ⰹⱕⱃⱁⰳⰾⰹⱇⱏⰺ ⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⱅⱁⰱⱃⰰⰶⰰⱓⱅⱄⱔ?
Аноним 25/03/15 Срд 10:10:16  119756
Хром не может отображать глаголицу, даже если шрифты установлены.
Аноним 25/03/15 Срд 10:13:43  119757
>>119756
Не хотеть сидеть с Ишака ради глаголицы.
Аноним 25/03/15 Срд 11:12:09  119767
>>119651
Армянский какой-то, нечитаемо выглядит.
Аноним 25/03/15 Срд 11:15:06  119768
>>119757
Сиди с Лисы.
Аноним 25/03/15 Срд 11:49:45  119776
>>119651
Грузиница/10
Аноним 28/03/15 Суб 19:16:38  120217
Ⰱⰰⰿⱂ.
Аноним 02/05/15 Суб 12:43:19  123914
Ⱀⱆ ⱍⱅⱁ ⰶⰵ ⰲⱏⰺ?
Аноним 02/05/15 Суб 13:04:18  123915
(116Кб, 938x453)
Аноним 02/05/15 Суб 20:43:22  123974
>>123915
Установи шрифт из треда же.
Аноним 03/05/15 Вск 19:58:40  124085
>>123974
НО ЗАЧЕМ?
Вся суть трэда
Аноним 03/05/15 Вск 21:15:27  124097
>>124085
Ох, право, меня поражает, как отсутствие отображения глаголицы у некоторых господ, вследствие её малой известности, отталкивает вас от неё.
Раскабздуй 06/05/15 Срд 15:49:44  124610
>>119585
>Глаголица гораздо больше подходит для славянских языков, а в частности для русского, в отличие от глаголицы.
Вот а фуцк?
Аноним 06/05/15 Срд 22:21:42  124693
>>124097
Поясни нам, зачем нам этот церковно-хорватский шрифт, если есть удобная, привычная кириллица?
Аноним 11/05/15 Пнд 11:17:51  125150
>>119585
>Так почему же все забыли
Потому что это алфавит еретиков-богомилов.
Аноним 11/05/15 Пнд 11:22:37  125151
>>125150
Но почему тогда не забыты алфавиты еретиков-католиков, еретиков-монофизитов, поганцев-шинтоистов-буддистов и проч?
Аноним 11/05/15 Пнд 14:58:35  125175
>>125151
Ммм, потому что католики, монофизиты и перечисленные язычники не были гонимы по всей Европе и практически уничтожены в Средние века?
Аноним 11/05/15 Пнд 15:09:20  125179
>>125175
Таки монофизиты были гонимы, например, и в Европе уничтожены.
Аноним 11/05/15 Пнд 15:17:04  125180
Это хуи.
Аноним 11/05/15 Пнд 16:18:05  125186
Ĉota v trede malo glagolicy. Poětomu â dobavlû nemnogo latinicy dlâ pridaniâ pikantnogo vkusa.
Аноним 11/05/15 Пнд 17:19:05  125193
>>125186
У твоей латиницы вкус говна.
Аноним 11/05/15 Пнд 18:12:32  125204
>>125193
Nam oĉenî važno vaše mnenie! Požaluîsta, ostavaîtesî na linii.
Аноним 11/05/15 Пнд 21:37:20  125256
>>125204
Ⰿⱀⰵⱀⰹⱕ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰹⱀⰰ ⰳⱁⱃⰰⰸⰴⱁ ⰲⱏⰺⱎⰵ ⱅⰲⱁⱕⰳⱁ, ⰱⱏⰺⰴⰾⱁ. Ⰹⰴⰹ ⱀⰰⰲⰵⱃⱀⰹ ⰵⱋⰵ ⰳⱁⰲⱀⰰ ⰹ ⱀⰵ ⰲⱁⰸⰲⱃⰰⱋⰰⰻⱄⱔ.
Аноним 12/05/15 Втр 07:56:01  125304
>>125204
>>125256
Так то оба вы, говноеды, друг друга стоите.
Аноним 13/05/15 Срд 02:35:02  125429
Если бы Россия была бы маленьким островом, ей бы очень подошла глаголица. Гайдзины тогда были бы еще большими баками. А русские - наоборот, умнели бы, потому что заучивание таких сложных символов в детстве, наверное, способствует умственному развитию. Глаголицу можно применять в сай-фай дизайне, выглядит действительно как шрифт пришельцев. Вообще, не может быть плохим шрифт, где есть такой символ как Ⰲ :3
Аноним 13/05/15 Срд 11:59:29  125451
>>125429
> где есть такой символ
Мало того, что символ ТАКОЙ, он еще и обозначает ДОБРО!
Аноним 13/05/15 Срд 12:09:28  125454
>>125451
Пизданулся?
Аноним 13/05/15 Срд 12:14:59  125455
>>125454
ⰲ, ⰴ ⰽⰰⰽⰰⱝ ⱃⰰⰸⱀⰹⱌⰰ какая разница
Аноним 13/05/15 Срд 12:18:45  125456
>>125455
Импотенция разница.
Аноним 13/05/15 Срд 22:16:00  125539
>>125429
> заучивание таких сложных символов
Под давлением рукописного письма формы со временем упрощаются. См. >>119656 как пример.
Аноним 13/05/15 Срд 22:33:05  125544
>>125429
Это очень легко по сравнению с иероглифами, ничего особо учить не надо. Я начал писать за пару вечеров.
Аноним 14/05/15 Чтв 06:16:35  125569
>>125544
Нахуя?
Аноним 14/05/15 Чтв 16:36:13  125601
>>125569
Почему нет?
Аноним 25/05/15 Пнд 21:10:00  127098
Ⰱⰰⰿⱂ.
Аноним 25/05/15 Пнд 21:16:30  127101
>>127098
>Ⰱⰰⰿⱂ.
ⰁⰨⰒⰟ.
Аноним 25/05/15 Пнд 21:31:12  127105
>>127101
Ⱈⱆⱓⱂ.
Аноним 25/05/15 Пнд 21:37:20  127109
>>119585
>Почему пытаются поставить русский на рельсы латиницы

Унификация
Аноним 25/05/15 Пнд 21:42:22  127110
>>127109
Дерьморизация.
Аноним 06/06/15 Суб 07:27:09  128727
https://vk.com/russian_glagolitic_alphabet
Аноним 06/06/15 Суб 12:08:02  128738
>>128727
Хорошо знать, что я не один такой поехавший.
Аноним 06/06/15 Суб 15:17:14  128767
(10Кб, 1219x108)
>>119585
>Ниже тот же текст для тех, кто не может в глаголицу
Я понял только "сап, /fl/"
Аноним 06/06/15 Суб 15:22:24  128769
>>128767
Любитель xp в треде?
Аноним 22/07/15 Срд 12:55:24  137081
Ⰱⰰⰿⱂ ⰳⱁⰴⱀⱁⰿⱆ ⱅⱃⰵⰴⱆ
Аноним 22/07/15 Срд 21:00:14  137290
(76Кб, 825x583)
Ⰽⱄⱅⰰⱅⰻ, ⰰⱀⱁⱀⱏⰺ. Ⰽⱅⱁ-ⰾⰻⰱⱁ ⱂⱃⱁⰱⱁⰲⰰⰾ ⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱐ ⱎⱃⰻⱇⱅⰺ ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⱄⰽⱁⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⱏⰺ, ⰲⰿⰵⱄⱅⱁ ⰱⱁⰾⰳⰰⱃⱄⰽⱁⰺ? Ⰽⰰⰽ ⱆⱄⱂⰵⱈⰻ?
Аноним 22/07/15 Срд 21:35:49  137313
Ⰰ ⱀⰰ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⰵ ⱅⱁⱍⱀⱁ ⱈⱁⱃⱁⱎⰹⰻ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴ, ⰰ, ⱂⰰⱌⰰⱀⱏⰺ-ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱅⰹⰽⱏⰺ? Ⰹ ⰽⰰⰽⰰⱝ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱆⱀⰽⱅⱆⱝⱌⰹⱝ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⱀⰰ ⰱⰰⱎⱍⰰⱀⱄⰽⱁⰻ ⱂⰾⰹⱅⰵ ⰽⰰⰽⱁⰻ-ⱀⰹⰱⱆⰴⱐ?
Аноним 22/07/15 Срд 21:39:40  137314
Ⰽⰰⰽ ⰶⰵ ⱝ ⱂⱃⱁⰺⰳⱃⱏⰺⰲⰰⱓ ⱄ ⰱⱆⰽⰲⱏⰺ "ⰿ", ⰵ́ⱅⱁⰳⱁ ⰿⱆⱃⰰⰲⰵⰻⱀⰹⰽⰰ.
Аноним 22/07/15 Срд 21:44:36  137315
Ⰰ ⱝ ⰾⱓⰱⰾⱓ ⱁⰱⰿⰰⰸⱏⰺⰲⰰⱅⱐⱄⱔ ⱀⰵ ⱄⰲⰵⰶⰵⰻ ⱂⰹⱄⱐⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⱐⱓ ⰹ ⰴⱃⱁⱍⰹⱅⱐ. Ⰽⰰⰶⰴⱏⰺⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⱝ ⱈⱁⰶⱆ ⰲ Ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⰹⰺ ⱄ ⱍⰵⱃⱀⱏⰺⰿ ⰿⰵⱎⰽⱁⰿ ⰴⰾⱔ ⰿⱆⱄⱁⱃⰰ ⰹ ⱄⱁⰱⰹⱃⰰⱓ ⰲ ⱀⰵⰳⱁ ⰽⰰⰶⰴⱏⰺⰻ ⱄⰹⰿⰲⱁⰾ ⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⰻ ⰲⰹⰶⱆ. Ⱀⰰ ⰴⰲⰰ ⱂⱁⰾⱀⱏⰺⱈ ⰿⰵⱎⰽⰰ ⱌⰵⰾⱏⰺⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⱆⱈⱁⰴⰹⱅ. Ⰸⰰⱅⱁ, ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⱄⰾⰵ ⱅⱔⰶⰵⰾⱁⰳⱁ ⰴⱀⱔ ⱝ ⱂⱃⰹⱈⱁⰶⱆ ⰴⱁⰿⱁⰻ, ⰹⰴⱆ ⰲ ⰲⰰⱀⱀⱆ, ⰲⰽⰾⱓⱍⰰⱓ ⰳⱁⱃⱔⱍⱘⱓ ⰲⱁⰴⱆ…ⰿⰿⰿ ⰹ ⱄⰲⰰⰾⰹⰲⰰⱓ ⰲ ⱀⰵⱕ ⱄⰲⱁⱕ ⱄⱁⰽⱃⱁⰲⰹⱋⰵ. Ⰹ ⰴⱃⱁⱍⱆ, ⱂⱃⰵⰴⱄⱅⰰⰲⰾⱔⱝ, ⱍⱅⱁ ⰿⰵⱀⱔ ⱂⱁⰳⰾⱁⱅⰹⰾ ⰵⰴⰹⱀⱏⰺⰻ ⱁⱃⰳⰰⱀⰹⰸⰿ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ. Ⰿⱀⰵ ⰲⱁⱉⰱⱋⰵ ⰽⰰⰶⰵⱅⱄⱔ, ⱍⱅⱁ ⰱⱆⰽⰲⱏⰺ ⱆⰿⰵⱓⱅ ⰴⱆⰿⰰⱅⱐ, ⱆ ⱀⰹⱈ ⰵⱄⱅⱐ ⱄⰲⱁⰺ ⱄⰵⰿⱐⰺ, ⰳⱁⱃⱁⰴⰰ, ⱍⱆⰲⱄⱅⰲⰰ, ⱀⰵ ⱄⰿⱏⰺⰲⰰⰻⱅⰵ ⰹⱈ ⰲ ⱆⱀⰹⱅⰰⰸ, ⰾⱆⱍⱎⰵ ⱂⱃⰹⱓⱅⰹⱅⰵ ⱆ ⱄⰵⰱⱔ, ⰳⱁⰲⱁⱃⰹⱅⰵ ⱄ ⱀⰹⰿⰹ, ⰾⰰⱄⰽⰰⰻⱅⰵ ⰹⱈ…. Ⰰ ⰲⱍⰵⱃⰰ ⰲ ⰲⰰⱀⱀⱁⰻ, ⰿⱀⰵ ⱂⱃⰹⱄⱀⰹⰾⱄⱔ ⱍⱆⰴⱀⱏⰺⰻ ⱄⱁⱀ, ⰽⰰⰽ ⰱⱆⰴⱅⱁ ⱝ ⱀⱏⰺⱃⱀⱆⰾ ⰲ ⰿⱁⱃⰵ, ⰹ ⱁⱀⱁ ⱂⱃⰵⰲⱃⰰⱅⰹⰾⱁⱄⱐ ⰲ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⱆⱉ, ⱃⱏⰺⰱⱏⰺ, ⰲⱁⰴⱁⱃⱁⱄⰾⰹ, ⰿⰵⰴⱆⰸⱏⰺ, ⰲⱄⰵ ⰹⰸ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ, ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵⰱⱁ, ⰴⰰⰶⰵ Ⱂⰵⱃⱆⱀ!.
Аноним 22/07/15 Срд 22:01:16  137318
(46Кб, 390x470)
>>137315
Ⱂⱃⱁⰻⰳⱃⰰⰾ, ⱄⱁⰴⱁⰿⰻⱅ.
Аноним 23/07/15 Чтв 00:16:04  137342
>>137290
Ⰸⰰⱍⰵⰿ?
>>137313
Ⰾⱁⰾ, ⱀⱆ ⱅⱏⰺ ⰹ ⱄⱂⱃⱁⱄⰹⰾ. Ⰲⱁⱉⰱⱋⰵ ⱍⱆⱅⱐ ⰾⰹ ⱀⰵ ⱆ ⰽⰰⰶⰴⱁⰳⱁ ⱄⰲⱁⱝ ⱄⰹⱄⱅⰵⰿⰰ ⰵⱄⱅⱐ, ⱀⱁ ⰹⱀⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⱁⰲⱁⰴⱔⱅⱄⱔ ⰵ́ⰴⰰⰽⱏⰺⱕ ⱄⱈⱁⰴⰽⱏⰺ ⱂⱁⱄⱁⱀⱁⰲ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⱕ ⱆⰳⰰⱃⰰⱓⱅ ⱂⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰵ, ⰽⰴⰵ ⰲⱄⰵ ⰵ́ⱅⱁ ⰴⰵⰾⱁ ⱄⱅⰰⱃⰰⱓⱅⱄⱔ ⰽⰰⰽ-ⱅⱁ ⱂⱃⰹⰲⰵⱄⱅⰹ ⰽ ⱁⰱⱋⰵⰿⱆ ⰲⰹⰴⱆ. Ⱆ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⰹ ⰵⱄⱅⱐ ⱀⰵⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⱕ ⱁⱅⰽⰾⱁⱀⰵⱀⰹⱝ ⱁⱅ ⱂⱁⰾⱄⰵⰴⱀⰹⱈ ⱀⱁⱃⰿ, ⱂⱃⰹⱍⰵⰿ ⰴⱁⰲⱁⰾⱐⱀⱁ ⱄⱆⱋⰵⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱏⰺⱕ. Ⰵ́ⱅⱁⱅ ⱂⱁⱄⱅ ⱝ ⱀⰰⱂⰹⱄⰰⰾ ⱂⱃⰹ ⱂⱁⰿⱁⱋⰹ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⰹ, ⰹⰱⱁ ⰿⱀⰵ ⰾⰵⱀⱐ ⱄⰹⰴⰵⱅⱐ ⰹ ⱂⰹⱄⰰⱅⱐ ⰵ́ⱅⱁ ⰲⱄⰵ ⱄⰰⰿⱁⱄⱅⱁⱝⱅⰵⰾⱐⱀⱁ. Ⰰⱈ ⰴⰰ, ⰵⱋⰵ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⰰ ⰾⱓⰱⰹⱅ ⱃⰰⱀⰴⱁⰿⱀⱁ ⰿⰵⱀⱔⱅⱐ ⰱⱆⰽⰲⱏⰺ ⰲ ⱀⰵⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⱈ ⱄⰾⱁⰲⰰⱈ ⱂⱁ ⱄⰲⱁⰺⰿ ⱀⰵ ⰲⰵⰴⱁⰿⱏⰺⰿ ⱂⱃⰰⰲⰹⰾⰰⰿ.
Аноним 23/07/15 Чтв 03:12:04  137376
(222Кб, 1632x475)
>>137342
Ⰴⰵⰾⱁ ⰲⰽⱆⱄⰰ. Ⰿⱀⰵ ⱀⰰⱂⱃⰻⰿⰵⱃ ⰾⰵⰳⱍⰵ ⱍⰻⱅⰰⱅⱐ ⱀⰰ ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⱄⰽⱁⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵ, ⰽⱁⰿⱆ-ⱅⱁ ⱀⱁ ⰱⱁⰾⰳⰰⱃⱄⰽⱁⰺ. Ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⰵⱋⰵ ⱄ ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⱄⰽⱁⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⱏⰺ ⰳⰾⰰⰸⰰ ⱀⰵ ⱀⱆⰶⱀⱁ ⱅⰰⰽ ⱄⰻⰾⱐⱀⱁ ⱀⰰⱂⱃⱔⰳⰰⱅⱐ.

Ⱂⰻⰽ ⱂⱃⰻⰾⰰⰳⰰⱓ.
Аноним 23/07/15 Чтв 03:32:31  137378
>>137376
Хорватский "уставной" шрифт мне боше нравится. Похоже на качественную европейскую письменность, а не на послание с Альдебарана.
Аноним 23/07/15 Чтв 13:05:24  137408
>>137376
Ⰰ ⱅⱏⱄ ⰵ́ⱅⰹ ⱆⰸⱁⱃⱏⰺ ⰱⰵⰸ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⱏⱄ ⱄⰿⱁⰶⰵⱎⱐ ⱂⱃⱁⱍⰹⱅⰰⱅⱐ?
>>137378
Ⱅⱁⱅ ⰶⰵ ⰲⱁⱂⱃⱁⱄ.
Аноним 23/07/15 Чтв 13:14:35  137410
>>137408
Ⱂⱏⰺⱅⰰⱓⱄⱐ ⰲⱁⱁⰱⱋⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰾⱐⰸⱁⰲⰰⱅⱐⱄⱔ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰻⱌⰵⰺ. Ⱆⱍⱆ ⰲⱄⱑ ⱄⰰⰿ ⰻ ⱍⰻⱅⰰⱓ ⰲⱃⱆⱍⱀⱆⱓ. Ⱂⰻⱎⱆ ⱄ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱍⰵⱄⰽⱁⰺ ⱃⰰⱄⰽⰾⰰⰴⰽⰻ. Ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰻⱌⰰ ⰻⰿⰵⰵⱅ ⱄⰲⱁⰺⱄⱅⰲⰰ ⰿⰵⱀⱔⱅⱐ ⰱⱆⰽⰲⱏⰺ ⰿⰵⱄⱅⰰⰿⰻ ⱂⱃⰻ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰵ.
Аноним 23/07/15 Чтв 13:35:57  137412
(31Кб, 466x282)
>Ⰲ
>Ⰴ
>Ⰹ
>Ⰾ
Аноним 23/07/15 Чтв 22:03:12  137469
(296Кб, 603x368)
Ⰽⱁⱅⰰⱀⱏⰺ, ⱍⱅⱁ ⱆ ⰲⰰⱄ ⰲⱏⰺⰸⰲⰰⰾⱁ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ ⰽ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵ. Ⰻ ⰽⰰⰽ ⱄⱍⰻⱅⰰⰵⱅⰵ, ⰴⱁⰾⰶⱀⰰ ⰾⰻ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰰ ⰸⰰⰿⰵⱀⰻⱅⱐ ⰽⰻⱃⰻⰾⰾⰻⱌⱆ?
Аноним 23/07/15 Чтв 22:30:30  137481
>>137469
>ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ
>ⰽⰹⱃⰹⰾⰾⰹⱌⰰ
Ⱍⱅⱁ ⱅⱁ ⱈⱆⰺⱀⱝ, ⱍⱅⱁ ⰵⱅⰰ ⱈⱆⰺⱀⱝ, ⰲⱁⱅ ⰵⱅⱁ ⱁⰱⰵ ⱈⱆⰺⱀⰹ ⱅⰰⰽⰹⱕ, ⱍⱅⱁ ⱝ ⰱⰾⱝ ⰵⰱⰰⰾ ⰵⱕ ⰿⰰⰿⱆ ⱃⱁⱅ. Ⱀⰰⰴⱁ ⰸⰰⰿⰵⱀⱝⱅⱐ ⰽⰹⱃⰹⰾⰾⰹⱌⱆ ⱀⰰ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⱆ, ⰳⰾⱝⰴⰹⱎⱐ ⰹ ⰸⰰ ⰱⰵⰾⱏⰻⱈ ⰾⱓⰴⰵⰺ ⱄⱍⰹⱅⰰⱅⱐ ⱄⱅⰰⱀⱆⱅ. Ⱈⱁⱅⱝ ⰵⱅⱁⰳⱁ ⱀⰵⰴⱁⱄⱅⰰⱅⱁⱍⱀⱁ, ⰽⱁⱀⰵⱍⱀⱁ.
Аноним 23/07/15 Чтв 23:16:19  137488
>>137408
Ⱈⱁⱍⱆ ⱀⰰⱆⱍⰹⱅⱐⱄⱔ ⰱⰵⰳⰾⱁ ⱍⰹⱅⰰⱅⱐ, ⱂⱁⰽⰰ ⱂⱁⰾⱆⱍⰰⱕⱅⱄⱔ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱂⱁ ⱄⰽⰾⰰⰴⰰⰿ, ⱅⰰⰽ ⱍⱅⱁ ⱂⱃⱁⰳⱁⱀⱔⱓ ⱍⰵⱃⰵⰸ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⱆ.
>>137481
Ⰴⱆⱃⰰⰽ ⱍⱅⱁ ⰾⰹ? Ⰹⰾⰹ ⱆ ⱅⰵⰱⱔ ⱍⱅⱁ, ⰽⰰⰽⱁⰻ ⱅⱁ ⱇⰵⱅⰹⱎ ⱂⱁ ⰲⱄⰵⰿ ⰵ́ⱅⰹⰿ ⰳⰰⱍⰵⰽⰰⰿ-ⰰⰽⱆⱅⰰⰿ-ⱁⰳⱁⱀⰵⰽⰰⰿ-ⱌⰹⱃⰽⱆⰿⱇⰾⰵⰽⱄⰰⰿ? Ⰹⰾⰹ ⱅⰵⰱⱔ ⰲⱁⰸⰱⱆⰶⰴⰰⱓⱅ ⰴⰹⰳⱃⰰⱇⱏⰺ ⰹ ⱅⱃⰹⰳⱃⰰⱇⱏⰺ?
>>137469
Ⱂⱁ ⱂⱃⰹⰽⱁⰾⱆ. Ⱈⱁⱃⱁⱎⰵ, ⱍⱅⱁ ⱆ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀ ⰸⰰⰽⱁⱂⰰⰾⰰⱄⱐ ⰵⱋⰵ ⱁⰴⱀⰰ ⱂⰹⱄⱐⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⱐ, ⱂⱁⱍⱅⰹ ⱂⱁⰾⱀⱁⱄⱅⱐⱓ ⰰⰴⰰⱂⱅⰹⱃⱁⰲⰰⱀⱀⰰⱝ ⱂⱁⰴ ⱀⰰⱎ ⱝⰸⱏⰺⰽ.
Аноним 23/07/15 Чтв 23:18:36  137489
(19Кб, 525x345)
Пиздец. Я тоже могу накопипастить квадратики и прикреплять рандомные картинки, притворяясь, что веду охуительно интересную беседу.
Аноним 23/07/15 Чтв 23:36:27  137494
>>137489
Не все же немощные дауны, которые шрифты настроить не в состоянии.
Аноним 24/07/15 Птн 00:10:59  137500
>>137488
Ⰰ ⱆ ⱅⰵⰱⱔ ⱇⱁⰱⰹⱝ ⱁⱅ ⰵ́ⱅⰹⱈ ⰸⰰⰽⱁⱃⱓⱍⰵⰽ? Ⱃⰰⰸⱆⰿⰵⱕⱅⱄⱔ, ⰵⱄⱅⱐⰾⰹ ⱂⰵⱃⰵⰱⱁⱃⱋⰹⱅⱐ ⱄⱁ ⰲⱄⰵⰿⰹ ⰵ́ⱅⰹⰿⰹ ⱄⱂⰵⱌⰹⱝⰾⱐⱀⱏⰺⰿⰹ ⰸⱀⰰⰽⰰⰿⰹ, ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱂⰹⰸⰴⰵⱌ, ⱀⱁ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰶⰵ ⰹ ⰲ ⰿⰵⱃⱆ ⰵ́ⱅⱁ ⱄⰴⰵⰾⰰⱅⱐ.
Аноним 24/07/15 Птн 00:36:34  137504
>>137500
Ⰲⱁⱂⱃⱁⱄ ⱁⰴⰹⱀ: ⰸⰰⱍⰵⰿ? Ⱝ ⱂⱁⱀⰹⰿⰰⱓ, ⰵⱄⱅⱐⰾⰹ ⱀⱆⰶⱀⱁ ⱅⱃⰰⱀⱄⰾⰹⱅⰵⱃⰹⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⱍⱅⱁ-ⱅⱁ, ⱃⰰⰸⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⱐ ⰵⰴⰹⱀⱏⰺⰻ ⱄⱅⰰⱀⰴⰰⱃⱅ ⱂⰵⱃⰵⰴⰰⱍⰹ ⱄⱁⰱⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱏⰺⱈ ⰹⰿⰵⱀ, ⱍⱅⱁⰱⱏⰺ ⱈⱁⰴⰹⱅⱐ ⱄ ⱂⰰⱄⱂⱁⱃⱅⱁⰿ, ⰲ ⰽⱁⱅⱁⱃⱁⰿ ⰳⱃⰰⰿⱁⱅⱀⱁ ⱁⱅⱃⰰⰶⰵⱀⱁ ⱅⰲⱁⱕ ⰹⰿⱔ, ⰹ ⰽⰰⱃⱅⱁⰻ, ⰽⰴⰵ ⰸⱆⰱⱁⰴⱃⱁⰱⰹⰾⱐⱀⱏⰺⰻ ⱄⱁⰴⱁⰿ "Shchuchinsk" ⱂⱃⰵⰲⱃⰰⱅⰹⰾⱄⱔ ⰲ ⰿⰹⰾⱏⰺⰻ "Šʼučinsk". Ⰰ ⰸⰰⱍⰵⰿ ⱃⱆⱄⱄⰽⰰⱝ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰰ ⰲ ⰴⱃⱆⰳⱏⰺⱈ ⱄⰾⱆⱍⰰⱝⱈ? Ⱀⰰⰴⰵⱓⱄⱐ, ⰲ ⱅⰲⱁⱕⰿ ⱄⰾⱆⱍⰰⱕ ⰵ́ⱅⱁ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⱂⱃⱁⱄⱅⱃⰰⱀⰵⱀⱀⱏⰺⰻ ⱀⰰ ⰴⱁⱄⰽⰵ ⰽⰰⱃⰳⱁ-ⰽⱆⰾⱐⱅ "ⱄ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰵⰻ ⰸⰰⰶⰹⰲⰵⰿ ⰽⰰⰽ ⰾⱓⰴⰹ"?

Ⰲⱁⱅ, ⰰⰾⰱⰰⱀⱌⰹ ⰲⱃⱁⰴⰵ ⱀⰵ ⱂⰾⱁⱈⱁ ⰶⰹⰲⱆⱅ ⱄ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰵⰻ, ⱀⰵⰴⰰⰲⱀⱁ ⱆⰴⰰⰾⱁⱄⱐ ⰲ Ⱅⰹⱃⰰⱀⰵ ⰴⱁⰿⰰ ⰲ ⱃⰰⰸⱀⱏⰺⱕ ⱌⰲⰵⱅⰰ ⱂⱁⰽⱃⰰⱄⰹⱅⱐ. Ⰹⰾⰹ ⰰⰸⰵⱃⰱⰰⰻⰴⰶⰰⱀⱌⰹ ⱅⰵ ⰶⰵ, ⰲⱃⱁⰴⰵ ⰲⱏⰺⱈⱁⰴ ⱁⱍⰵⰲⰹⰴⱀⱏⰺⰻ, ⱆⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰹⱅⱐ ⱄⰵⰱⰵ ⰰⱃⰿⱔⱀⰹⱌⱆ ⰹ ⰲⱏⰺⱈⱁⰴⰹⱅⱐ ⰲ ⱄⰲⰵⱅ, ⱄⰵⰱⱔ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱅⱐ ⰹ ⱀⰰ ⰴⱃⱆⰳⱏⰺⱈ ⱂⱁⱄⰿⱁⱅⱃⰵⱅⱐ, ⰰⱀ ⱀⰵⱅ, ⱂⱁⱄⱅⱆⱂⰹⰾⰹ ⱆⰿⱀⱁ, ⱂⱃⰹⱀⱔⰾⰹ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⱆ. Ⱂⱃⰰⰲⰴⰰ, ⰽⰰⰽ-ⱅⱁ ⱂⱁ ⱂⱆⱅⰹ ⱃⰰⱄⱅⰵⱃⱔⰾⰹ ⱅⱃⰵⱅⱐ ⱄⱅⱃⰰⱀⱏⰺ.
Аноним 24/07/15 Птн 11:43:49  137560
>>137500
Ⱅⰲⱁⱝ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰰ ⱀⱆⰶⱀⰰ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰴⰾⱝ ⱅⱃⰰⱀⱄⰾⰹⱅⰰ ⱀⰰⱎⰹⱈ ⱄⰾⱁⰲ ⰴⰾⱝ ⰹⱀⱁⱄⱅⱃⰰⱀⱌⰵⰲ. Ⰲⱄⰵ, ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⱁⱀⰰ ⱀⰹ ⰴⰾⱝ ⱍⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱀⱆⰶⱀⰰ.
Аноним 24/07/15 Птн 15:38:39  137610
Сап, братья, я тут подумал, что ⱂⰾⱁⱈⱁ ⰶⰹⰲⱆⱅ ⱄ ⰾⰰⱅⰹⱀⰹⱌⰵⰻ, ⱀⰵⰴⰰⰲⱀⱁ ⰲ Ⱅⰹⱃⰰⱀⰵ ⰴⱁⰿⰰ ⰲ ⱃⰰⰸⱀⱏⰺⱕ ⱌⰲⰵⱅⰰ ⱂⱁⰽⱃⰰⱄⰹⱅⱐ! Ⰹⰾⰹ ⰰⰸⰵⱃⰱⰰⰻⰴⰶⰰⱀⱌⰹ ⱅⰵ ⰶⰵ, а еще ⰲⱃⱁⰴⰵ ⰲⱏⰺⱈⱁⰴ ⱁⱍⰵⰲⰹⰴⱀⱏⰺⰻ, и тогда ⱄⰵⰱⱔ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱅⱐ ⰹ ⱀⰰ ⰴⱃⱆⰳⱏ. Как вам моя идея?
Аноним 24/07/15 Птн 15:56:44  137613
(27Кб, 480x360)
>>137610
>Сап, братья, я тут подумал, что плохо живут с латиницей, недавно в Тиране дома в разные цвета покрасить! Или азербаиджанцы те же, а еще вроде выход очевидный, и тогда себя показать и на друг. Как вам моя идея?

Ⱄⱁⰲⱄⰵⰿ ⰵⰱⰰⱀⱆⰾⱄⱔ? Ⱀⰰⱃⰽⱁⰿⰰⱀ?
Аноним 24/07/15 Птн 16:17:51  137614
>>137481
Ⰽⰰⱃⰳⱁ-ⰽⱆⰾⱐⱅ ⰲ ⰿⱁⱕⰿ ⰰⱓⱅⰵⱀⱅⰹⱍⱀⱁⰿ ⱅⱃⰵⰴⰵ? Ⱀⰵⱅ ⱂⱆⱅⰹ!

Ⰰⰾⱄⱁ, ⱅⱏⰻ ⰲ ⰽⱆⱃⱄⰵ, ⱍⱅⱁ ⰽⰹⱃⰹⰾⰾⰹⱌⰰ ⰹ ⱅⰰⰽ ⱄⱁⰴⱃⰰⱀⰰ ⱄ ⰴⱃⱆⰳⱁⰺ ⱁⰱⱋⰵⰻⰸⰲⰵⱄⱅⱀⱁⰺ ⱂⰹⱄⱐⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⰹ?
Аноним 25/07/15 Суб 00:17:04  137688
(123Кб, 480x800)
.Таки вышло это сделать. Осталось клаву на телефон запилить глаголическую.
Аноним 25/07/15 Суб 18:33:39  137809
>>137688
Чем бы дитя ни тешилось, а лучше бы руками.
Аноним 25/07/15 Суб 23:34:45  137950
Ⱂⱁⱄⱁⱀⱏⰺ, ⰾⱐⱓ 2 ⱎⱃⰻⱇⱅⰰ ⰲ ⰰⱃⱈⰻⰲⰵ. Ⱁⰴⰻⱀ - ⰱⱁⰾⰳⰰⱃⱄⰽⱁⰵ ⱂⰻⱄⱐⰿⱁ, ⰲⱅⱁⱃⱁⰺ - ⱈⱁⱃⰲⰰⱅⱄⰽⱁⰵ ⱆⱄⱅⰰⰲⱀⱁⰵ ⱂⰻⱄⱐⰿⱁ. Ⰽⰻⱃⰻⰾⰾⰻⱌⱆ ⱀⰵ ⰸⰰⰿⰵⱀⱔⰵⱅ. Посоны, лью 2 шрифта в архиве. Один - болгарское письмо, второй - хорватское уставное письмо. Кириллицу не заменяет.
http://rghost.ru/6mSPc6rXD
Аноним 26/07/15 Вск 18:18:12  138074
http://unicode-table.com/ru/blocks/old-permic/
, .
Аноним 26/07/15 Вск 18:20:03  138075
(30Кб, 714x297)
>>138074
Бля, даже у меня всё слетело, хотя шрифты есть.
Аноним 02/08/15 Вск 16:41:06  139354
(181Кб, 1280x907)
Ⰰⱀⱅⱁⱀⱏⰺ, ⰽⱅⱁ ⰵⱋⰵ ⰽⰰⰽⰻⰿⰻ ⱂⰻⱄⱐⰿⰵⱀⰰⰿⰻ ⱆⰲⰵⰾⰽⰰⰵⱅⱄⱔ ⰻⰾⰻ ⱂⱁ ⰽⱃⰰⰺⱀⰵⰺ ⰿⰵⱃⰵ ⱆⰲⰾⰵⰽⰰⰾⱄⱔ?
Аноним 08/08/15 Суб 14:37:31  140593
(24Кб, 480x377)
>>137688
Ⰸⰰⱂⰻⰾⰵⱀⱁ. Ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰽⰰⱂⱍⰵⰲⰰⱅⱐ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱆⰳⱁⰴⱀⱁ.
Запилено. Теперь можно капчевать на глаголице когда угодно.
Аноним 16/08/15 Вск 08:33:54  142245
Ⰱⰰⱞⱂ
Аноним 30/08/15 Вск 11:51:05  144938
ⰱⰰⱞⱂ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵ-ⱅⱃⰵⰴⱆ
Аноним 22/09/15 Втр 19:51:56  148648
Ⱂⱁⰴⱀⰻⰿⰰⰵⰿ ⱅⱃⰵⰴ
Аноним 22/09/15 Втр 22:17:12  148698
Предлагаю тред английской глаголицы.
Аноним 04/10/15 Вск 08:52:04  151428
Ⰻ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⱆ ⱀⰰⱄ ⰴⰲⰰ ⱂⱁⱅⱁⱀⱆⰲⱎⰻⱈ ⱅⱃⰵⰴⰰ ⱄ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵⱟ.
Аноним 04/10/15 Вск 09:08:44  151429
Запилите соответствие русской кириллицы и глаголицы, а то она слишком архаичная (хотя я и рад писать на ней).

Аноним 04/10/15 Вск 15:22:51  151485
ⰰ-а
ⰱ-б
ⰲ-в
ⰳ-г
ⰴ-д
ⰵ-е
ⱖ-ё
ⰶ-ж
ⰸ-з
ⰻ-и
ⱟ-й
ⰽ-к
ⰾ-л
ⱞ-м
ⱀ-н
ⱁ-о
ⱂ-п
ⱃ-р
ⱄ-с
ⱅ-т
ⱆ-у
ⱇ-ф
ⱈ-х
ⱌ-ц
ⱍ-ч
ⱎ-ш
ⱋ-щ
ⱏ-ъ
ⱜⰹ-ы
ⱐ-ь
ⰵ́-э
ⱓ-ю
ⱝ-я
Аноним 04/10/15 Вск 23:43:12  151591
(16Кб, 540x303)
Мимокрокодил. Ребят, вы поясните плиз, вот например, в кириллице (по официальной версии по крайней мере) большую часть символов так или иначе можно объяснить какой-то логикой, через исторические тексты можно проследить старые, более сложные формы букв и развитие письменности в целом. Заимствования из греческого, латыни итд.

А вот как с этим обстоят дела у глаголицы? Она выглядит как наобум составленный рандомным хером список символов ("Д" как перевернутая "В" вообще доставляет, охуеть логика). Просто я это к тому, что я такой алфавит (это даже не язык) смогу за вечер так же накатать, просто много круглешочков и треугольничков. Где логика, история, истоки, пруфы?
Аноним 04/10/15 Вск 23:55:16  151598
>Скрытый тред: №119585 (autohide: #wipe(samelines,samewords,longwords,numbers,whitespace,SYMBOLS: 47%))
Аноним 05/10/15 Пнд 00:08:20  151603
(63Кб, 444x572)
>>151591
Значительная часть букв глаголицы восходит к византийской (греческой) скорописи. Плюс что-то взато из ивритского, коптского и (возможно) армянского. И всё это очень стилизовано.

Сама глаголица тоже развивалась. Есть разные варианты написания букв, есть т.наз. угловатая хорватская глаголица, курсив, скоропись.
Аноним 09/10/15 Птн 06:05:36  152603
(81Кб, 900x589)
(56Кб, 820x564)
Ⰾⱁⰲⰻⱅⰵ ⰴⰲⰵ ⰳⱁⰴⱀⱜⰹⰵ ⱂⰻⰽⱍⰻ ⱂⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰵ.
Аноним 10/10/15 Суб 10:53:56  152729
>>119585 (OP)
Почему квадраты ?
Через декодер вопросы
7-bit ASCII → CP866 + CP1251 → KOI8-R
Аноним 10/10/15 Суб 10:57:50  152731
>>152729
Как с хрома смотреть ?
Аноним 10/10/15 Суб 11:14:14  152736
>>152731
>>152731
Понял, смотрю с microsoft edge .
Как перевести словесницей .
Аноним 10/10/15 Суб 11:21:16  152737
>>152736
Понял Ⱀⰰⰴⱁ ⰲⰲⰵⱄⱅⰹ ⰲⰰⱃⰹⱝⱀⱅ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰰ.
1 ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ
2 ⱃⱆⰿ
Аноним 05/11/15 Чтв 18:53:46  160435
Ⰲⱁⰸⱃⱁⰶⰴⰰⰵⰿ
Аноним 06/11/15 Птн 08:39:05  160609
ⰃⰎⰀⰃⰑⰎⰋⰜⰀ ⰐⰅ ⰐⰖⰆⰐⰀ
/thread
Аноним 27/11/15 Птн 21:49:19  164859
ⰱⰰⰿⱂⱆⰵⰿ ⱅⱃⰵⰰⰴ
Аноним 28/11/15 Суб 13:36:04  164921
>>119585 (OP)
>Глаголица гораздо больше подходит для славянских языков, а в частности для русского, в отличие от глаголицы.
Аноним 28/11/15 Суб 19:48:54  164967
(317Кб, 600x520)
>>164921
Ⱞⰰⱄⰾⱁ-ⱞⰰⱄⰾⱝⱀⱁⰵ. Ⰾⱁⰾ
Аноним 09/01/16 Суб 12:05:28  173295
Ⰱⰰⱞⱂⱆⰵⱞ
Аноним 06/03/16 Вск 19:21:12  191564
>>191530
Так сказать, гармонично. Протеин-инсайдер как никто другой подходит треду с квадратиками.
Аноним 06/03/16 Вск 19:27:24  191568
>>191564
>Так сказать, гармонично. Протеин-инсайдер как никто другой подходит треду с квадратиками.
У меня на мобильном телефоне вместо квадратиков труъ-глаголица. А в браузере - квадратики. ОС и конкретные браузеры называть не буду, но идея в том, что у меня получается лингвомобила.
Аноним 06/03/16 Вск 23:25:43  191622
>>191568
Вангую шиндофон с его божественным "Segoe UI".
Аноним 06/03/16 Вск 23:28:23  191624
>>191622
Ты меня спалил. У меня лингво-шындофон.
Аноним 07/03/16 Пнд 19:50:25  191881
>>191622
Чот не работает ваш сегое.
Аноним 08/03/16 Втр 02:09:25  192087
>>191881
"Segoe UI" - это целое семейство шрифтов. Там конкретно должны быть "Segoe UI Symbol" или "Segoe UI Historic". Причём в случае с "Symbol" старые версии шрифта глаголицу не берут.
Аноним 12/03/16 Суб 01:05:55  193080
>>119653
Ⰵⰴⰹⱀⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱏⰺⰻ ⱎⱃⰹⱇⱅ ⰉⰕⰕ, ⱄ ⰽⱁⱅⱁⱃⱏⰺⰿ ⱈⱁⱅⱐ ⱍⱅⱁ-ⱅⱁ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱃⰰⰸⰳⰾⱔⰴⰵⱅⱐ.
Аноним 21/03/16 Пнд 20:08:01  195994
>>151591
Ох уж и печет мне с таких даунов, как ты.
С чего ты взял, что в письменности должна присутствовать логика? Не спорю, она там может быть, взять хангыль, например. Там тебе и логика, и даже философия. Вот только это скорее исключение, чем общепринятое правило.
>Где логика, история, истоки, пруфы?
Иди, блять, гугли, если тебе надо, пидор.

И раз на то пошло - можно подумать, "логика" (или что ты там имеешь в виду под этим словом) есть в кириллице. То, что она тебе выглядит привычной - это другой разговор. На самом деле, я знаю в чем заключается "логика" по твоему мнению. Это схожесть с латиницей, лол. В твоем понимании - латиница это эталон алфавита, от которого наследуются все другие алфавиты, и кириллица, и даже, наверное, арабская вязь
Аноним 23/03/16 Срд 00:45:05  196387
Буквы В и Л такие красивые!
Аноним 23/03/16 Срд 16:16:00  196576
>>137489
>>137408
Ⱈⱁⱍⱆ ⱀⰰⱆⱍⰹⱅⱐⱄⱔ ⰱⰵⰳⰾⱁ ⱍⰹⱅⰰⱅⱐ, ⱂⱁⰽⰰ ⱂⱁⰾⱆⱍⰰⱕⱅⱄⱔ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱂⱁ ⱄⰽⰾⰰⰴⰰⰿ, ⱅⰰⰽ ⱍⱅⱁ ⱂⱃⱁⰳⱁⱀⱔⱓ ⱍⰵⱃⰵⰸ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⰹⱌⱆ.
>>137481
Ⰴⱆⱃⰰⰽ ⱍⱅⱁ ⰾⰹ? Ⰹⰾⰹ ⱆ ⱅⰵⰱⱔ ⱍⱅⱁ, ⰽⰰⰽⱁⰻ ⱅⱁ ⱇⰵⱅⰹⱎ ⱂⱁ ⰲⱄⰵⰿ ⰵ́ⱅⰹⰿ ⰳⰰⱍⰵⰽⰰⰿ-ⰰⰽⱆⱅⰰⰿ-ⱁⰳⱁⱀⰵⰽⰰⰿ-ⱌⰹⱃⰽⱆⰿⱇⰾⰵⰽⱄⰰⰿ? Ⰹⰾⰹ ⱅⰵⰱⱔ ⰲⱁⰸⰱⱆⰶⰴⰰⱓⱅ ⰴⰹⰳⱃⰰⱇⱏⰺ ⰹ ⱅⱃⰹⰳⱃⰰⱇⱏⰺ?
>>137469
Ⱂⱁ ⱂⱃⰹⰽⱁⰾⱆ. Ⱈⱁⱃⱁⱎⰵ, ⱍⱅⱁ ⱆ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀ ⰸⰰⰽⱁⱂⰰⰾⰰⱄⱐ ⰵⱋⰵ ⱁⰴⱀⰰ ⱂⰹⱄⱐⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⱐ, ⱂⱁⱍⱅⰹ ⱂⱁⰾⱀⱁⱄⱅⱐⱓ ⰰⰴⰰⱂⱅⰹⱃⱁⰲⰰⱀⱀⰰⱝ ⱂⱁⰴ ⱀⰰⱎ ⱝⰸⱏⰺⰽ.
Аноним 28/03/16 Пнд 14:02:28  197944
>>196576
Ⱄⰿⱏⰺⱄⰾⰰ ⰲ ⰵ́ⱅⱁⰿ ⱀⰵⱅ. Ⱀⰵⱅ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰵ ⰾⰹⱅⰵⱃⰰⱅⱆⱃⱏⰺ ⱀⰹⰽⰰⰽⱁⰻ.
Аноним 01/04/16 Птн 11:54:42  199114
>>119585 (OP)
Я нашел на картинке целых три хуя.
Глаголица - хуеписьменность.
Аноним 01/04/16 Птн 11:59:13  199116
>>199114
Так её давно придумали, ещё в то время, когда ножей не знали, хуем говядину рубили.
Аноним 01/04/16 Птн 12:02:23  199117
(89Кб, 450x600)
>>199116
Тогда вообще-то и хуям поклонялись.
Аноним 03/04/16 Вск 22:54:50  200023
Аноны, такое дело, в треде с вариантами латиниц была тян, которая запилила латиницу с точками. У нее страничка была в rus.i2p еще. Так вот, ее сдеанонили, вкидывали даже фотку, но сейчас все проебалось. Доставьте. Точно известно, что звали ее Юлия Шевченко. Шишка дымит спустя годы.
Аноним 03/04/16 Вск 23:32:15  200036
>>200023
На латиницу с точками шишка дымит? Это хорошо, это похвально.
Аноним 25/04/16 Пнд 00:51:13  205804
(24Кб, 488x622)
>>151485
Спасибо, теперь я знаю квадратницу.
Аноним 25/04/16 Пнд 01:14:40  205807
>>205804
Кто-то не осилил шрифтицу
Аноним 26/04/16 Втр 22:25:17  206206
Ⱁⱈⱆⰵⱅⱐ, ⱅⱃⰵⰴ ⰵⱋⰵ ⰶⰹⰲ.
Аноним 28/04/16 Чтв 22:48:31  206984
>>206206
Ⱀⰵ ⱂⰵⱃⰵⰲⰵⰾⰻⱄⱐ ⰵⱋⰵ ⰻⰸⰲⱃⰰⱋⰵⱀⱌⱜⰹ ⱀⰰ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁⱟ ⰸⰵⱞⰾⰵ!
Аноним 21/05/16 Суб 13:50:51  214979
Святой некробамп!
Аноним 22/05/16 Вск 21:34:33  215185
(205Кб, 1000x1183)
>>214979
Когда же мы станем личами?
Аноним 22/05/16 Вск 22:17:59  215193
(1547Кб, 2448x3264)
>>215185
На постаменте сабж?
Аноним 23/05/16 Пнд 17:58:17  215310
>>215193
Наврятли. Скорее стилизация латиницы.
Аноним 24/05/16 Втр 18:15:08  215437
>>215310
И как это по-твоему следует читать? Впервые вижу, чтоб на памятнике была настолько нечитаемая стилизация.
Аноним 24/05/16 Втр 19:38:04  215445
>>215437
Лука Ботич что-то там. Стилизация ебанутая, да, но это точно не глаголица.
Аноним 24/05/16 Втр 19:58:52  215449
>>215445
Пиздец, ты прав. Они там совсем долбанулись.
Аноним 12/07/16 Втр 01:41:01  225388
Первые пацаны, писавшие на глаголице даже подумать наверное не могли, что спустя столько лет их потомки будут сидеть на дваче и устанавливать шрифты, чтобы квадраты превратились в их каракули.

Мне интереснее то, как вообще звучали древнеславянские языки, мог ли я понять русские племена, оказавшись в 6 веке на том же месте, где сейчас.

А потом хуяк так и во второй век и сравнить, вот было бы пиздато.
Аноним 12/07/16 Втр 01:57:37  225389
(41Кб, 400x400)
>>225388
>А потом хуяк так и во второй век и сравнить, вот было бы пиздато.

Wīntåwukā esti pårzdinīkås
wixån lēktīti ån peizdān
Аноним 12/07/16 Втр 02:01:16  225391
Бля, у меня внезапно квадратики отображаться стали. Что я сделал так?
Аноним 12/07/16 Втр 02:02:28  225392
>>225388
> русские племена, оказавшись в 6 веке на том же месте, где сейчас.
Смотря где ты сейчас находишься.
Аноним 12/07/16 Втр 04:26:55  225399
>>119585 (OP)
> Стоит ли говорить о звуках, которые вместо одной буквы записываются двумя, а то и тремя
Диакритические знаки религией запрещены?
Аноним 12/07/16 Втр 22:13:33  225558
>>119585 (OP)
преимущество налицо, даже букв блять не видно
Аноним 12/07/16 Втр 22:19:27  225560
>>225399
Чтобы получилось уродливое говно как у западных славян?
>>225558
Что тебе не видно? Ты читать-то не умеешь, поэтому и не отличаешь один символ от другого.
Аноним 12/07/16 Втр 22:46:26  225565
>>225560
tvoja mamka urodlivaja
Аноним 12/07/16 Втр 23:07:31  225575
>>225565
Соси хуй, быдло. Латиницодрочер хуже червя-пидора.
Аноним 13/07/16 Срд 00:34:33  225585
>>225575
>хуй
>латиницо
>дрочер
>пидора
Но ведь быдло - ты.
Аноним 13/07/16 Срд 01:55:45  225596
>>200023
Смотри прошлые треды, там про вашу шлюшку не раз вспоминали.
Аноним 13/07/16 Срд 18:45:08  225730
>>225585
Ⱆⱖⰱⱜⰹⰲⰰⱟ ⱅⱄⱓⰴⰰ ⰲ ⱄⰲⱁⱖ ⰱⱁⰾⱁⱅⱁ
Аноним 17/07/16 Вск 06:42:17  226352
(27Кб, 360x500)
>>119585 (OP)
Ⱀⱆ ⰴⰰⰲⰰⰻ ⱃⰰⰸⰱⰵⱃⰵⰿ ⱂⱁ ⱍⰰⱄⱅⱔⰿ, ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰⱂⰹⱄⰰⱀⱀⱁⱕ Ⱄⰽⰾⰰⰴⱏⰺⰲⰰⱕⱅⱄⱔ ⰲⱂⰵⱍⰰⱅⰾⰵⱀⰹⱕ ⱍⱅⱁ ⱅⱏⰺ ⱃⰵⱝⰾⱐⱀⱁ ⰽⱁⱀⱅⱆⰶⰵⱀⱀⱏⰺⰻ , ⱁⰱⰹⰶⰵⱀⱀⱏⰺⰻ ⰶⰹⰸⱀⱐⱓ ⰹⰿⰱⰹⱌⰹⰾ Ⰿⱁⰳⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰹ ⰲ ⰳⰾⰰⰸⰰ ⱄⰽⰰⰸⰰⱅⱐ, ⰳⱁⱅⱁⰲ ⱂⱃⰹⱕⱈⰰⱅⱐ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱅⱐ? Ⰲⱄⱔ ⱅⰰ ⱈⱆⰻⱀⱔ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰⱂⰹⱄⰰⱀⱀⱁⱕ ⰵⱅⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁⱕ ⱂⰹⰸⰴⰰⰱⱁⰾⱐⱄⱅⰲⱁ , ⱃⰵⰿⰱⱁ ⱅⱏⰺ ⰽⱁⰿⱀⰰⱅⱀⱏⰺⰻ ⱁⱅ ⱅⱁⰳⱁ ⱍⱅⱁ ⱅⱏⰺ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱀⰰⱂⰹⱄⰰⰾ, ⰶⰹⰸⱀⱐ ⱅⰲⱁⱝ ⰾⱆⱍⱎⰵ ⱀⰵ ⱄⱅⰰⱀⰵⱅ ⱂⰹⰸⰴⰵⱅⱐ ⱀⰵ ⰿⰵⱎⰽⱏⰺ ⰲⱁⱃⱁⱍⰹⱅⱐ, ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰲⰰⱄ ⱅⰰⰽⱏⰺⱈ ⱂⱁ ⰲⰵⱄⱀⰵ ⱁⱅⱅⰰⱝⰾⱁ Ⱂⱃⱁ ⱅⰰⰽⱏⰺⱈ ⰽⰰⰽ ⱅⱏⰺ ⰳⱁⰲⱁⱃⱔⱅ: Ⰿⰰⰿⰰ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⰵⰾⰰ, ⱂⰰⱂⰰ ⱀⰵ ⱄⱅⰰⱃⰰⰾⱄⱔ Ⰲⱀⰹⰽⰰⰻ ⰲ ⰿⱁⱕ ⱂⱁⱄⰾⰰⱀⰹⱕ ⱅⰵⰱⰵ ⱂⱁⱄⱅⰰⱃⰰⰻⱄⱔ ⱂⱃⱁⱝⱀⰰⰾⰹⰸⰹⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⰹ ⱄⰴⰵⰾⰰⱅⱐ ⰲⱏⰺⰲⱁⰴⱏⰺ ⰴⰾⱔ ⱄⰵⰱⱔ
Аноним 13/11/16 Вск 17:58:36  246389
Ⰱⰰⱞⱂ
Аноним 13/11/16 Вск 18:10:58  246391
Что я сделал для того, чтобы у меня в браузере внезапно стала отображаться глаголица?
Аноним 10/01/17 Втр 17:56:06  255709
Ⱀⱆ ⱍⱅⱁ ⰲⱏⰺ, ⰿⱁⰺ ⰿⰰⰾⰵⱀⱐⰽⱏⰺⱕ ⰾⱓⰱⰹⱅⰵⰾⰹ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰹ?
Перекат Аноним 28/01/17 Суб 21:18:58  259664
https://2ch.hk/fl/res/259570.html
https://2ch.hk/fl/res/259570.html
https://2ch.hk/fl/res/259570.html
https://2ch.hk/fl/res/259570.html
https://2ch.hk/fl/res/259570.html
https://2ch.hk/fl/res/259570.html

[Назад][Обновить тред][Вверх][Каталог] [Реквест разбана] [Подписаться на тред] [ ] 162 | 27 | 86
Назад Вверх Каталог Обновить

Топ тредов
Избранное